HOME KINH DOANH Patents & Certifications & Awards

Products Your kitchen is shining bright with CUCKOO

Patents & Certifications & Awards

Patents

Possess Worldwide Patents The greatest number of patents  in equivalent industry been issued  to Cuckoo Electronics.

Patents

Award
Tên Sản Phẩm Đẳng Cấp Thế Giới của Hàn Quốc
Hình ảnh
Định nghĩa Cụm từ ‘Sản Phẩm Đẳng Cấp Thế Giới của Hàn Quốc’ đề cập đến một sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất bởi một doanh nghiêp được thành lập tại Hàn Quốc thỏa mãn được các tiêu chuẩn phẩm chất đối với Sản Phẩm Đẳng Cấp Thế Giới Hiện Hành của Hàn Quốc hoặc Sản Phẩm Đẳng Cấp Thế Giới Thế Hệ Mới của Hàn Quốc được đề cập trong Điều 7 về Quy Định Lựa Chọn và Quản Lý Hệ Thống liên quan đến Sản Phẩm Đẳng Cấp Thế Giới của Hàn Quốc.
Thời Gian
Trao Tặng
Giaỉ thưởng đầu tiên được trao vào ngày 28/06/2007; Các giải thưởng liên tục tiếp theo được trao trong năm năm liên tục cho đến năm 2012 hiện tại
Cơ Quan Quản Lý Bộ Kiến Thức Kinh Tế
Tên Chứng Nhận Chất Lượng Dịch Vụ
Hình Ảnh
Định Nghĩa Hệ thống này được giới thiệu bởi chính phủ Hàn Quốc nhằm thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp hoặc các cơ quan cung cấp các dịch vụ xuất sắc, nhằm tăng cường sự cạnh tranh của ngành công nghiệp dịch vụ. Người thanh tra – đều là những chuyên gia về từng loại sản phẩm dịch vụ – sẽ tham gia vào cấp độ chất lượng dịch vụ tại địa điểm kinh doanh như một khách hàng của doanh nghiệp qua những lần ghé thăm bất ngờ, với những hoạt động kiểm tra khách quan và công bằng, từ đó cung cấp phương hướng cải thiện. Đây là hệ thống nhằm công bố một chất lượng dịch vụ xuất sắc bằng cách trao cho đơn vị giấy chứng nhận cho doanh nghiệp hoặc cơ quan nổi trội về thành quả cải tiến chất lượng dịch vụ của mình (quy định địa phương) căn cứ theo Điều 3 và Điều 6 Bộ Luật Quản Lý Chất Lượng và Tính An Toàn, Bảo Dưỡng Của Sản Phẩm Công Nghiệp (bản tin 2004-131 Bộ Nguyên Vật Liệu Công Nghiệp) cùng các Quy Định về chứng nhận chất lượng dịch vụ.
Thời Gian
Trao Tặng
Từ ngày 08/07/2005 đến nay
Cơ Quan Quản Lý Bộ Kiến Thức Kinh Tế
Tên Hạng nhất Danh Mục Thương Hiệu Cạnh Tranh Quốc Gia cho bốn năm liên tục trong lĩnh vực nồi cơm điện áp suất
Hình ảnh
Định nghĩa Danh Mục Thương Hiệu Cạnh Tranh Quốc Gia là gì?
Danh Mục Thương Hiệu Cạnh Tranh Quốc Gia là một danh mục đo lường khả năng cạnh tranh tổng thể của một thương hiệu công ty với 100 doanh nghiệp được xếp hạng cao nhất bằng cách đưa các giá trị về ba tiêu chuẩn - nhận biết thương hiệu, hình ảnh thương hiệu và thiết lập quan hệ đem lại thành quả marketing cho doanh nghiệp.
Thời Gian
Trao Tặng
2012
Đơn Vị Quản Lý Trung Tâm Sản Xuất Hàn Quốc
Tên Thiết Kế Tốt Nhất
Hình Ảnh
Định Nghĩa Thiết Kế Tốt Nhất là gì?
Đây là một tên gọi của giải thưởng – ‘GOOD DESIGN – THIẾT KẾ TỐT NHẤT’ – trao cho những sản phẩm đã qua chứng minh là có những thiết kế xuất sắc sau một kì kiểm tra tổng thể về thiết kế của nó – vẻ ngoài của sản phẩm, tính năng, việc sử dụng nguyên vật liệu, hiệu quả chi phí. Giaỉ thưởng này lần đầu tiên được ra đời vào năm 1985 căn cứ theo Luật Xúc Tiến Thiết Kế Công Nghiệp.
Thời Gian
Trao Tặng
2011 (HT), 2009 (H1, HN), 2008 (HK), 2007 (HG,J), 2006 (HF/HE/G/LH-66), 2002 (F), 1999 (SR-10)
Đơn Vị Quản Lý Nhà Tài Trợ – Bộ Kiến Thức Kinh Tế; Chủ Quản – Cơ Quan Xúc Tiến Thiết Kế Hàn Quốc
Tên Giaỉ Thưởng Chất Lượng Quản Lý Hàn Quốc
Hình Ảnh
Định nghĩa Giaỉ Thưởng Chất Lượng Quản Lý Hàn Quốc là giải thưởng có uy tin nhất tại Hàn Quốc. Nó phân tích và đánh giá giá trị chất lượng quản lý tổng thể của các doanh nghiệp nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh của chúng tông qua việc ứng dụng hiệu quả các nguồn lực quản lý. Giaỉ thưởng này nhằm đẩy mạnh tính cạnh tranh về mặt chất lượng quản lý được coi là giá trị cốt lỏi trong hoạt động quản lý của một công ty
Thời Gian
Trao Tặng
19/11/2004
Đơn Vị Quản Lý Nhà Tài Trợ – Bộ Kiến Thức Kinh Tế; Chủ Quản – Hiệp Hội Phương Tiện và Đo Lường Hàn Quốc.